Gebruiksvoorwaarden

De door Filacontact geleverde diensten zijn onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Filacontact behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. U kunt de meest gangbare versie van de gebruiksvoorwaarden lezen op deze webpagina.


Algemeen

Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website. Van zodra u zich toegang verschaft tot de websites of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.


Toegang tot en gebruik van de website

Filacontact stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door Filacontact worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

Filacontact behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan Filacontact hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die Filacontact op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.


Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over de filatelie ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel Filacontact zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert Filacontact niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan Filacontact aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden Evenmin garandeert Filacontact dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

Filacontact heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Filacontact kan op haar website links voorzien naar andere websites. Filacontact is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. Filacontact kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van Filacontact zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Filacontact.

Indien Filacontact kosten zal moeten dragen of indien aan Filacontact kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe Filacontact te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade.


Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (het redactioneel materiaal, de teksten, foto's, illustraties) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciŽle doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Filacontact.

Filacontact behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.


Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk uitsluitend bevoegd zijn.


Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Zie de privacyverklaring met betrekking tot de inzameling en het gebruik van uw gegevens.