Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Filacontact website, diensten en producten die gegevens verzamelen en deze voorwaarden tonen, evenals voor hun offline productondersteuning.

Het is niet van toepassing op andere websites, diensten en producten die deze verklaring niet weergeven of linken of die hun eigen privacyverklaringen hebben.


Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die op de website wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan evenwel persoonlijke informatie van de gebruiker worden opgevraagd. In deze gevallen zal Filacontact de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker eerbiedigen en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens

Filacontact verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens enkel om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening on line te realiseren.

De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Filacontact maakt de persoonsgegevens van de gebruiker niet bekend aan derden, noch zullen deze worden aangewend voor directe marketingdoeleinden.

De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens, kan de juistheid ervan verifiŽren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen met de beheerder(s) van de betrokken website.

Filacontact treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Filacontact behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits deze aanpassingen in huidige gebruiksvoorwaarden op te nemen.


Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerders van de website van Filacontact bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door Filacontact als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Filacontact wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven.

Filacontact heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.